ශාක වර්ධන නියාමකය

හෙලෝ, අපගේ නිෂ්පාදන විමසීමට එන්න!